Välkommen till Youth & Care

Vi är ett företag som vänder sig till målgruppen ungdomar med hemförhållanden som gör att de inte kan bo hemma. I våra egna lägenheter fås möjlighet att träna självständighet till ett självständigt liv som leder till självförsörjning. Vi har kvalificerad personal som har mångårig erfarenhet inom stödboende/boendestöd samt utbildad personal inom vård- och omsorg, beteendevetare, samhällsvetare och kuratorer.

Vi hjälper även skolor som behöver specialkompetens samt till ungdomar med speciella behov.

Youth and Care erbjuder dessutom boendestöd i Nacka kommun enligt lag om valfrihetssystem, LOV, av boendestöd som riktar sig till personer som bor i ordinärt boende och som är i behov av ett flexibelt och individanpassat stöd i det egna hemmet.

Vi utför insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)